Eidumssaga

Eidumssaga

Eidumssaga står på bygslet grunn av Øver-Eidum Gnr. 154 br. 1.
Det var Henrik Eidum (Henrik Sainna) som satte opp sag her og starta sagbruk. Han starta i 1938, kjøpte skog av Røan og saga og solgte skurlasten. Ved siden av skurlast produserte han bakved for salg. John Fossum var med å kappa bakved og dette ble gjort med håndmakt og buesag. For kapping og stabling av veden hadde han kr. 2.- pr. favn, men det var vanskelig å få produsert et favn om dagen, for baken var godt utsaga.
Henrik Eidum drev saga til ca. 1950 tallet, og saga var da i så dårlig forfatning at den var ubrukelig.

I 1953 kom nye aktører på banen og overtok tomta. Det var Bjørn Lillemo, Per Aarnes, Sivert Gulaker og Karl J. H. Klevsve. De kjøpte da et komplett sagbruk med hus og innmat som sto på Midtsand. Dette ble revet og satt opp igjen på Eidum. Dette var ei sag med dobbel sagbenk hvor to sagførere kunne sage parallelt, men den doble kapasiteten ble aldri utnyttet på Eidumsaga, da strømtilførselen var alt for liten. Det var stort sett Karl Klevsve som sto for saginga på den tiden, og mang ei allmenningsutvisning ble kjørt til Eidumssaga og sag der på 50 og 60-tallet. Eierne hadde imidlertid ikke den store kunnskapen om å file og stelle sagblad, noe som førte til at saga etter hvert fikk et dårlig rykte, - Eidumssaga gikk i en periode på folkemunne under navnet ”Puddingfabrikken”.
I 1987 ble den gamle saga revet og laget oppløst. Nye eiere ble Kjell Paulsen, Magnar Lillemo, Sven Gulaker og Per Aarnes. De gikk til innkjøp av ei ny Kara sag og de satte opp nytt hus med flissilo, samtidig som de fikk ordnet med nytt strøminntak som var dimensjonert for den nye saga.

Saga ved Sagbekken

Før Henrik Eidum satte opp den første elektriske saga på Eidumslia, hadde det vært ei vanndrevet sag ved Sagbekken eller Kveinnbekken som bekken het før saga kom. Saga lå like ved brua der gårdsveien til ”Glad-Laksen” tar av. Saga lå på nordsida av bekken, vest for brua.
Det var Nils Lillemo, odelssønnen i Åsan Gnr. 155 br. 2 som satte opp saga i 1906. Samtidig som Nils var snekker, drev han saga til han døde av tuberkolose i 1910, kun 30 år gammel. Den yngste broren Karl Ludvig overtok da driften av saga. Han var da 19 år gammel, men godt kjent med saga, etter som han hadde vært hjelpemann for Nils i flere år. Ludvig drev saga frem til 1919. Da døde også han av tuberkolose, 29 år gammel og etterlot seg kone og sønnen Leif på 2 år.
Etter dette var det Anders Eidum (Anders Skali) og Bortinus Lillemo i Ni-gala som drev saga frem til mot slutten av 1920-åra. Da ble denne saga demontert og revet.