Informasjon fra Sorte Bygdefiber!

Sorte har fått fiberbredbånd

Nå er arbeidet med å bygge ut fiberbredbånd i Sorte i Stjørdal kommune avsluttet. I spredtbygde strøk kreves det en ekstra innsats for å få skikkelig bredbånd siden det ikke er et markedsmessig grunnlag for ei slik utbygging. Den lokale dugnadsgruppa startet opp arbeidet i mars 2011. I januar 2014 ble de siste abonnentene koplet til bredbåndet, og nå er også regnskapet ferdig.
I alt er det gravd om lag 19,6 km grøft, herav over seks km på dugnad og tre km privat av abonnentene. Det ble tegnet 101 abonnement i utbyggingsperioden, noe som er nær 100 prosent oppslutning. Hele arbeidet har kostet 5,5 mill kroner. Dette er finansiert som et spleiselag mellom utbygger NTE, offentlige og private tilskudd og egeninnsats fra grendefolket om over 1500 dugnadstimer og ekstra innbetaling.
- Det har tatt tid og være mye arbeid, men vi er svært fornøyde med at vi har kommet i mål, takket være et stort spleiselag med NTE, dugnad, offentlig og privat tilskudd. Nå skal grenda holde fest for å markere at jobben er gjort, meldes det fra arbeidsgruppa. Vedlegg: Sluttrapport fra Sorte bygdefiber.

Infoskriv 2015-01-12

Sluttregnskapet for Sorte Bygdefiber er godkjendt av både Nord Trøndelag Fylkeskommune og Stjørdal Kommune. Dette betyr at anleggsbidraget har blitt beregnet og det er nå fastsatt til kr.5225,00, dette er ca halvparten av det som ble kontrakts festet som maksimal bidrag. Det vil bli sendt ut i to avdrag i nær fremtid. Med dette ser vi nå at fiber prosjektet er vel i havn.

Infoskriv 2013-12-11
Da er fiber blåsing og oppkobling i godt gjenge. Vasslags gravinga går også fremover, vassgrøfta vil stoppe ved gårdsveien til Årnes foreløpig, men fibergrøfta vil bli gravd frem til skapet ved Åsveien.Deretter blir det etappen ned på Eidumslia som står for tur. Bjørnes har ikke ferdig stillt kryssinga av bekken mot Åsgrenda, jeg har purret dette.


Infoskriv 2013-12-05

Anders Holmdin meldte nettopp at hovedfiber var ferdig blåst på "eker"sida, gjenstår noen få kundefiber til mandag. Melding er sendt til E-nor om at innomhus opp kobling kan starte.
Trekkrøra er på plass i kommen ved Geir Olav. Ser de har startet graving fra gårdsveien til Joar Eidum og opp mot Åsveien, avventer mildvær før de går løs på plena til Odd Gunnar og gårdsplassen til Sverre.

Infoskriv 2013-10-14

Det går nå store steg framover i utbygginga av fiberbredbånd i grenda. Det første området øst i grenda har fått blåst fiber inn i trekkrørene, og da blir det raskt tida for å kople opp fiber inn i husene. Derfor er det viktig å få gjort ferdig all graving fra egen eiendomsgrense og inn til veggen, noe som er hver enkelt abonnents ansvar. Nødvendig materiell kan dere få tak i hos graveentreprenøren. Snakk med karene litt i forveien, så skaffer de tilveie det som trengs.
Trekkrøret bør gå helt inntil grunnmur/vegg, og deretter lang nok ende til at det går omlag 1,5 meter opp på veggen. Entreprenøren vil sette opp en boks på utsiden av veggen der trekkrøret/fiberen går inn i. Boksen behøver ikke stå ved det punktet man vil gå inn i huset. En liten kabel kan gå oppunder bordkledning eller lignende frem til der man vil inn gjennom veggen.

Det gjenstår også noe dugnadsgraving på enkelte fellesstrekk. Det henger et kart på grendahuset som viser dugnadsstrekkene. Maskinkostnader til dugnadsgraving kan refunderes fra prosjektet med inntil kr 20 + mva pr meter. Håvard er kontaktperson i arbeidsgruppa for planlegging av dugnadsstrekkene, mens rapport om antall timer, meter dugnadsarbeid og hvem som har deltatt gis til Egil Petter.

Entreprenøren (E-Nor) som har ansvaret for fiberblåsing og innomhusmontasje ønsker å blåse fiber inn til alle abonnenter før det blir for kaldt. Oppkobling vil foregå fortløpende etter hvert som det kan blåses hovedfiber. Derfor er det helt avgjørende at all fiber er ferdig blåst og innomhusinstallasjon blir ferdig, og for å få til det må vi ha gravd inntil vegg sjøl.

Det er videre avklart at Lånke Vasslag skal legge ny vannledning fra toppen av Eidumslia og 1500 meter innover, og dette blir kombinert med legging av fiber. Vi forventer gravestart her om lag 22. oktober. Dette forbedrer økonomien i fiberprosjektet, samt at det samlet sett er fornuftig å samgrave. Ulempen er at hvis vinteren setter tidlig inn, kan det bli problemer med å sluttføre fiberblåsinga nå. Fibergruppa har likevel valgt å prioritere samgraving, så får vi vurdere situasjonen hvis det skulle bli stopp. Det er enklere å blåse hovedfiberen etter hvert som Vasslaget graver seg nedover grenda, om det skulle bli kuldegrader. Vasslagsgravinga er antatt avsluttet om lag 15. desember, og da kan alle som er tilknyttet sentralen utpå Eidumslia tilkobles hovedfiberen.

I forbindelse med at Vasslaget skal grave må det legges trekkrør på dugnad, fortrinnsvis på dagtid. Til dette trengs det frivillige, og jobben er ikke spesielt tung, men det er heller spørsmål om nok hender. Trekkrøra kjøres ut med traktor eller annen maskin, så det blir å løfte trekkrøra fra grøftekant og på plass i grøfta. Frivillige til å være med på dette melder seg til Karl Georg.

Greit å vite kanskje, at for de som har tv fra riks-tv i dag, og skal ha gjennom NTE når fiberen er på plass.. så er det sånn at Riks-tv har oppsigelsestid på den måneden du er i når du sier opp pluss to måneder.https://www.rikstv.no/kundeservice/produkthjelp/oppsigelse/

 

Med vennlig hilsen

Sorte bygdefiber, en arbeidsgruppe i Sorte Grendelag, ved Karl Georg Karlsen (926 23 351),
Egil Petter Stræte (416 38 118), Svein Erik Gjølmesli (412 56 757) og Håvard Bidtnes (913 99 349)

FAQ

Hvor skal søkekabel avsluttes?
Ikke noe skal kobles på søkekabelen som legges ned i grøfta. Den kan avsluttes på utsiden av husvegg.

Hva skal monteres inne i huset?
To bokser skal moteres. Den første boksen, som selve fiberkabelen termineres i, er en mediekonverter som gjør om signalet i fiberkabelen til et strømsignal. Normalt settes den opp der hvor fiberkabelen kommer inn i huset. Boksen trenger strøm, så det er fint om det er et vegguttak i nærheten. Fra mediekonverteren går det nettverkskabel (cat5 eller cat6 kabel, hvor cat 6 er den "raskeste" kabelen) til neste boks som er hjemmesentralen. Denne trenger også strøm. Hjemmesentralen har 3 utganger til TV, 2 utganger til telefon (krever analoge telefonapparater) og en til internett. Hjemmesentralen har innebygd trådløs ruter. Dersom du allerede har en velfungerende trådløs ruter kan denne fortsatt brukes (den som er innbygd i hjemmesentralen er noe svak). Trådløsdelen av hjemmesentralen kan da skrus av (fjernstyrt fra NTE), og du bruker eksisterende trådløsruter i stedet. Når dette er gjort har du operativt trådløst internett.

Fra hjemmesentral må det gå kabel til dekoder for TV (trådløsmuligheter finnes, men dette må du skaffe selv og denne løsningen er mye mer ustabil). Det må være en dekoder for hver TV. Det skal bruke cat 5 eller cat 6 kabel også her. Fra dekoderen går signalet videre i HDMI kabel eller SCART kabel til TV.

Kabling inne i huset må vi selv koste, f. eks. til telefon og TV, med unntatt tilfeller hvor mediekonverter og hjemmesentral står sammen.

Det er også mye bra informasjon å finne på www.altibox.no

Infoskriv 2013-08-24

Her kommer litt informasjon fra bygdefibergruppa om legginga av fiberbredbånd i Sorta. Dette er et supplement til det som legges ut på sorte.no og på facebookgruppa Sorte bygdefiber. Min e-postliste er på langt nær komplett for hele Sorta. Den bygger på de som har møtt på informasjonsmøter og oppgitt en e-post-adresse der. Derfor er min oppfordring at dere sprer denne informasjonen til andre sortasbygg.
Det første dugnadsstrekket er forlengst ferdig helt øst i Sorta, foreløpig anslått til 1 300 meter.
De siste dagene har det vært full aktivitet fra entreprenørens side også. Tre gravemaskiner og en kjedegraver har vært i sving, og pr torsdag 22. august har de gravd 1 400 meter. I alt er det beregnet at det skal graves nærmere 16 000 meter i prosjektet (ikke inkludert graving fra eiendomsgrense til vegg, som er grunneiers eget ansvar). Kart over planlagt graving med fordeling på entreprenør og dugnad er hengt opp på grendahuset.
Planen er nå at gravinga skal være ferdig i uke 44. Oppstart av fiberarbeidet (det som skal inn i trekkrørene som legges nå) er planlagt i uke 39.
For at fiberarbeidet skal gå som planlagt må også både dugnadsgravinga og graving til egen vegg være utført. Snart blir trekkrørene lagt.Telefonnr for kabelpåvisning er 09146, og referansenr hos Geomatikk for bestilling av kabelpåvisning er 1714-726725.

I facebook-gruppa er det allerede noen som har meldt seg frivillig til å bistå andre i dugnadsgraving og graving til vegg. Det er flott!
For bygdefibergruppa
Egil Petter

Infoskriv 2013-08-23

Da er informasjonsbanner satt opp i Eidumslia. Her med Karl Georg, Svein Erik og Håvard (Foto: Egil Petter Stræte)

Minner om tlf.nr. for kabel påvisning som er 09146. Referanse nr. hos geomatikk for bestilling av kabel påvisning er 1714-726725.
Fremdriftsplan:
Graving er planlagt ferdig uke 44
E-Nor starter fiberarbeid " 39
Samgraving med NTE Nett " 35
Det er til nå gravd 1400 m + 1200 m dugnad. Noen andre som kommer igang snart?

Infoskriv 2013-07-13

Litt info om bygdefiber prosjektet. Det blir holdt opplæring for dugnadsgravere og medhjelpere vedr. legging og skjøting av trekkrør etc.
TORSDAG 11.07 kl. 1800 på GRENDAHUSET.
Håper så mange som mulig kan møte, tar ca 1 time.
Pga ferieavvikling er gravestart forskjøvet til uke 32.(ikke uventet) Det er ansatt arbeidsformann fra 08.07 som vil følge opp eventuell dugnadsgraving som blir satt igang før uke 32.
Er det spørsmål så ta kontakt.
God sommer

Infoskriv 2013-06-14

Har vært litt opptatt, så jeg skjønner at det etter lyses info. Ståa er som følger:
Vi har vært i nytt opp starts møte med NTE og graveentreprenør Rune Bjørnes AS. Her ble detaljer rundt kart og hovedtraseer godkjent, det vil være rom for lokale tilpassinger. Desverre ser det ikke ut til at gravestart kan bli før i uke 28. Det er gitt åpning for opplæring i legging av trekkrør før den tid,( på kveldstid) for dugnads graving.

Infoskriv 2013-05-13

Det ser nå ut til at det er klart med ny grave entreprenør.
Rune Bjørnes AS fra Steinkjer har tatt jobben til samme pris og vilkår som Link.
De er allerede igang med et fiber prosjekt på Innherred, så de ville leie inn lokal grave kapasitet på ei maskin iførste omgang. Det er ikke skrevet kontrakt enda!!!!!
Det vil bli et nytt oppstarts møte med Bjørnes, NTE og Sorte Bygdefiber i nærmeste fremtid. Det vil bli avholdt et møte med de mest berørte grunneierne onsdag kveld, siden gravinga vil foregå i våronna og utover sommeren.
Grave start skal jeg være forsiktig med å antyde, men siste del av mai,--- kanskje.....
Vi har jo etter hvert erfart at ting tar tid.
Det er bare å begynne å tenke på dugnads graving jo før jo heller.


Infoskriv 2013-04-18

Etter at Link beklagelig vis gikk konkurs, arbeides det nå med å få på plass en ny grave entreprenør. Det vil naturligvis ta noe tid, så oppstart av graving vil bli forsinket. Fiber prosjektet vil bli gjennomført som planlagt, med noe senere ferdigstilling.
Vi vil legge ut ny info så snart vi har noe å melde.


Infoskriv 2013-02-04

Infobrev 3 ......

Tilbud fra Hegra Sparebank .....

Hilsen
Håvard, Svein Erik, Egil Petter og Karl Georg.

Infoskriv 2012-12-21

Det nærmer seg jul og nytt år, og det er gravd hele 70 m med fibergrøft. Tælen ble for tøff så resten blir startet på etter påske. Vi i fiberkomiteen hadde håpet at prosjektet skulle ha kommet lengre i løpet 2012, men vi har fått erfare at ting tar tid.
Vi kommer tilbake med noen positive innspill på nyåret.
Fiberkomiteen ønsker alle en riktig GOD JUL og et fiber rikt nytt år i 2013.
Hilsen
Håvard, Svein Erik, Egil Petter og Karl Georg.

Infoskriv 2012-12-04

Link har ikke fått startet graving enda,men har kommet med noe utstyr. Kulda som vi har nå, gjør det ikke enklere. Dugnadsgraving er det nok best å utsette til våren, vi kommer tilbake med mere om det når det nærmer seg mulighet for start. Link har som mål å være ferdig til fellesferien 2013. Det vil bli utsendt infoskriv fra NTE og Link etterhvert, det kan være greit å tenke på hvor det er enklest å ta inn fiberen og hvor hjemmesentralen bør stå. Se forøvrig vedlegget i forrige innlegg.
Mvh
Sorte Bygdefiber

Infoskriv 2012-12-01

Fiberkomiteen har nå avholdt oppstartsmøte med Link og Nte. Gravestart er forskjøvet til 3.12, og det er kommet opp flere utfordringer i forbindelse med det. Det er manko på arkeolog kapasitet hos Nord Trøndelag fylkeskommune, så de har i utgangspunktet ikke mulighet før tidligst på nyåret. Det jobbes for om mulig å få leid inn frilans eller fra Sør Trøndelag. Gravestart vil da bli ved Dagfinn Slungård og opp bakkan i første omgang, så får vi se hvordan arkeolog kapasiteten løses.

OBS!! Her finner du informasjon fra NTE om hvordan man skal grave grøft,
legge fiberrør og plasserehjemmesentral.: Info fra NTE

 

Infoskriv 2012-11-18

Da er runden med arkeologer unna gjort, var forsåvidt radig det. Det ble plukket ut 8 steder hvor det må sjekkes, dvs at gravemaskin, under oppsyn av arkeologene, avdekker matjordlaget ned til ca 50 cm dybde og i 3 m bredde og i lengde etter fagfolkenes anvisning(sjakting). Det ble av arkeologene anbefalt en 12-15 tonner for å få litt fortgang i sjaktinga, kommende uke er avsatt til dette arbeidet, dersom passe maskin kan skaffes. Link er klar for fiber graving senest 26.11 12,så vi krysser fingrene for at været holder seg.
De som blir berørt av arkeologi gravinga vil få kart og info sammen med grunnretts avtalene.

 

Infoskriv 2012-11-13

Nå begynner ting å skje.
Det tok som vanlig noe lengre tid enn ønsket, men nå er investeringsforslaget for Sorte Bygdefiber godkjent hos NTE. Det gjenstår et prosjektmøte mellom NTE, Link og fiberkomiteen før gravinga kan starte, dette møtet er ikke berammet enda. Det må også til en befaring med arkeolog, dette skjer i morgen 14.11 fra kl. 0900.
Egil Rømo, Olav Ekren, Per Håpnes og Hilmar Jørstad har tatt på seg jobben med å få undertegnet grunnretts avtalene(gravetillatelsene fra berørte grunneiere).De starter opp ganske så umiddelbart, så ta vel imot dem.
Mvh
Sorte Bygdefiber

 

Infoskriv 2012-10-29

Etter at det ble bestemt at hovedfiber skal føres opp fra Eidum trafostasjon, har det vært diskutert om de som bor i området der skulle innlemmes i Sorte Bygdefiber. NTE og Link har nå godkjent dette og Svein Erik og jeg har vært på Ersgård i kveld og orientert om prosjektet, kostnader og betingelser, som er det samme som gjelder for alle. Jan Inge Svensson og Sturla Hvidsand var også der og tegnet abonnement, tror det ble tegnet 10-12 abonnement, noe som er svært bra. Forøvrig har jeg vært i kontakt med NTE i dag, og de hadde prosjektmøte på Sorte Bygdefiber, kostnads budsjettet ligger innenfor rammene som er lagt og endelig godkjennelse ventes i løpet av denne uka.


Mvh
Sorte Bygdefibe

 

Infoskriv 2012-10-17

Vi i Bygdefiber gruppa har tatt på oss jobben med å ordnet med grunneier avtaler hos hver enkelt som det blir gravd over eiendommen til. Dette har vi i utgangs punktet ansett som en kurrant jobb, uten store problemer, siden alle også skal ha fiber bredband. Vi venter på kart utsnittene som skal følge hver grunneier kontrakt, når de ankommer, kommer vi også. Er det noen som vil bistå oss så er det bare å si ifra. Dette er å anse som en del av dugnads jobben!

Mvh
Sorte bygdefiber

 

Infoskriv 2012-10-15

Vi har i ettermiddag hatt møte med NTE og Link. Grave traseene er nå fastlagt og fiberen blir tatt opp fra Eidum trafostasjon. NTE nett legger ny fiber fra Prestmoen og har nå passert Stjørdals elva og er vel framme ved trafostasjonen denne uka.Gravestart er ennå ikke fastsatt, men er ikke veldig langt frem i tid. Link ønsker å gjøre ferdig område for område i prosjektet, slik at fiber tilkobling vil skje suksesivt. Fordeling av gravemeter er ikke helt ferdig forhandlet, men kan nevne at graving fra eiendoms grense og inn til vegg(som hver enkelt er ansvarlig for) er beregnet til vel 3000m tilsammen. Hoved gravinga er beregnet til ca 15000m, vi får se hvor mye som blir dugnads graving. Det er tatt med at det skal legges strømkabel fra lyspunktene rundt om og til nærmeste grunneier isamme grøfta som fiberen, dette er det Grendalaget som har an svaret for.

Mvh
Sorte bygdefiber

Infoskriv 2012-03-29

Info/salgsmøtet som ble arrangert av Sorte bygdefiber og NTE på Grendahuset den 29.mars, ble en stor suksess. Vel 50 fremmøtte sortasbygger fikk førstehånds opplysninger om prosjektets fremdrift og status. Forutsetningen for at prosjektet skal gå ihop økonomisk betinger at 71 eiendommer tegner abonnement med forhøyet egenandel, satt til kr.9800, og at det i tillegg tegnes 19 abonnement av leieboere/kårboliger, disse betaler egenandel på kr.2400,00
Det gledelige er at det allerede på møtet ble tegnet 37 kontrakter, noe som er en god start.
Abonnements selgerne til NTE som heter Jan Inge Svenson(ikke ukjent som enmanns orkester) og Sturla Laugtug Hvidsand, vil i samarbeid med oss starte opp det videre salgs arbeidet etter påske. Målet er å ha avsluttet salgsarbeidet i løpet av ca 3 uker.
NTE kommer gjerne på et nytt info/salgs møte hvis interessen for dette er til stede. Ta kontakt med oss i komiteen, slik at vi får et bilde av hva som ønskes.
I tilegg må vi søke om solide tilskudd både fra NTFK (1000000) og Stjørdal kommune (400000). Vi har også sendt ut søknader om tilskudd til banker, bedrifter, lag og foreninger.

God Påske

Mvh
Sorte bygdefiber

Egil Petter Stræte tlf. 416 38 118
Svein Erik Gjølmesli tlf. 971 49 556
Karl Georg Karlsen tlf. 926 23 351

Infoskriv 2012-03-09

Det er nå sendt ut søknader til bedrifter, lag og foreniger om økonomisk støtte til fiberutbygginga. Og vi har allerede fått positive tilbakemeldinger.
Vil også minne om det planlagte INFO møtet torsdag 29. mars kl. 1900 på Grendahuset.

Mvh Sorte Bygdefiber

Infoskriv 2012-01-19

I løpet av mellom jula ble det lagt ut et infoskriv i alle postkasser innen Sorte grendelags sitt område. Er det noen som ikke har fått dette, så si ifra.
Siden dette skrivet ble forfattet, er det skjedd en del.
- NTEBB (NTEbredbånd) har utabeidet grave og trasse planer for prosjektet, lengde ca 16800m frem til tomte grense for alle eiendommer.
- NTEBB sender nå i nær fremtid prosjektet ut på anbud, med anbudsfrist 22.03.12
- Sorte Bygdefiber og NTEBB har foreløpig planlagt info/salgsmøte til torsdag 29.03.12 kl. 1900 på Grendahuset.


Mvh Sorte Bygdefiber

Svein Erik Gjølmesli
Egil Petter Stræte
Karl G. Karlsen

Infoskriv 2011-12-02

Sorte Bygdefiber har nå valgt NTE bredband som utbygger.
Loqal som var den andre tilbyderen, har ikke svart på henvendelse, med svarfrist 01.12.2011.
Det var svært viktig å få valgt utbygger nå, for å få alle beregningsunderlag og anbudssvar klar til viktige søknads frister hos fylket og kommunen.
Dette har NTE lovt å ha ferdig, samt å bistå med søknads utforminga.


Da har fiber utbygging i Sorta tatt et langt skritt fremover, og vi kan håpe at fibernettet er klart på denne tida neste år.
Innspill og kommentarer ønskes!!

Med optimistisk hilsen
fra Sorte Bygdefiber

Svein Erik Gjølmesli
Egil Petter Stræte
Karl Georg Karlsen

.................................................................................................................................................

Infoskriv 2011-09-15

Det er til nå utført en interesseundersøkelse, hvor resultatet følger i tabell under:

Interesse:

Ja

Kanskje

Nei

Sum

Eiendomshustander, antall

64

7

7

78

Andre husstander på eiendommene, antall

17

6

2

25

Sum antall

81

13

9

103

Sum prosent

79 %

12 %

9%

100 %

Som dere ser har vi en god oppslutning, med 91 % som sa ja - eller kanskje ved rundspørringa, dette ga oss grunnlag for å gå videre med kontakt mot aktuelle utbyggere, som er NTE og Loqal(Trønderenergi/Stjørdal Kabeltv).

Vi hadde møte med Loqal og NTE 16.08.2011 (hver for seg), hvor vi gikk igjennom interesse undersøkelsen og andre aktuelle tema, så som utstrekning på område, sannsynlige fiber traseer, mulige andre brukere etc.

Videre saksgang ble at de to aktuelle utbyggerne skulle sette opp et foreløpig kostnadsoverslag for utbyggingen og hvordan denne kostnaden kunne dekkes inn med egenandel, dugnad, tilskudd fra fylke og kommune samt eventuelle tilskudd pr abonnent fra utbygger. Vi venter nå på resultatet av kostnadsoverslaget, som var lovet medio september, som nærmer seg raskt!

Ingen av utbyggerne så noen mulighet for å starte utbygging før tidligst våren 2012.

Ser vi tilbake på interesseundersøkelsen, er det god oppslutning, men som i det nylig avholdte valget, er hver ”ja” stemme viktig. Dette i forhold til hva vi kan forvente å få i tilskudd, slik at er det noen i kanskje – og/eller nei rubrikken som ønsker å endre til ja, er det bare å ta kontakt med en av oss i komiteen.

Vi ser for oss en videre saksgang som følger:

1) Mottak av kostnadsoverslag
2) Valg av utbygger
3) Allmøte med valgt utbygger
4) Diverse søknader til fylke og kommune
5) Anleggsstart (mars/april)

Er det noen som har synspunkter eller kommentarer til det som er gjort så langt, eller til videre saksgang, er det bare å ta kontakt.

Hilsen Sorte Bygdefiber

Egil Petter Stræte
Svein Erik Gjølmesli
Karl G. Karlsen

 

.................................................................................................................................................

Infoskriv 2011-08-17

Tirsdag 16.08.2011 hadde vi møter med 2 potensielle utbyggere, hvor det ble gitt info om hva de kunne tilby.
Det store spørsmålet er hvor mye det vil koste å bygge ut. Begge utbyggeren mener at prosjektet er realiserbart, de skal nå hver for seg utarbeide et foreløpig kostnadsoverslag. Dette vil vi motta medio september, slik at eventuell oppstart vil være, som tidligere antydet, våren 2012.
Vi har 80% ja oppsluttning på bruker undersøkelsen, og dette er vi godt fornøyd med på nåværende tidspunkt.

Hilsen Sorte Bygdefiber

.................................................................................................................................................

Infoskriv 2011-06-09

Stor interesse

Foreløpig resultat når interessen for bredbånd hos 89 % av husstandene er kartlagt viser at 87 % sier ja, 8 % sier kanskje og kun 5 % sier nei til om de er interessert i å knytte seg til bredbåndet om det skulle bli utbygd. Pr i dag er 91 av antatt 102 husstander kartlagt. Det gjenstår å kartlegge 11 husstander. Dessuten er ev bedriftskunder ikke inkludert i disse tallene.
Som du ser er oppslutningen svært bra, så videre fremdrift blir nå å ta kontakt med potensielle utbyggere.
Det kommer mer etter hvert.

Med vennlig hilsen

Sorte bygdefiber


.................................................................................................................................................

Infoskriv 2011-05-06

Bakgrunn

På årsmøtet til Sorte Grendalag den 26. mars 2011 ble det fattet vedtak om at mulighetene for utbygging av fibernett i Sortasgrenda skal utredes. Fibernett har bredbåndskapasitet som kan gi grunnlag for et raskt internett, tv-kanaler og telefon via internett. På lik linje med det øvrige samfunnet bør også grender som Sorta ha slik tilgang. Årsmøtet valgte på bakgrunn av dette ut en arbeidsgruppe bestående av tre personer hvis mandat er å kartlegge interessen for fibernett i grenda, undersøke mulighetene for slik utbygging, samt være bindeleddet mellom mulige utbyggere og husstandene. Arbeidsgruppen består av Karl Georg Karlsen (leder), Egil Petter Stræte og Svein Erik Gjølmesli. Gruppen er i gang med arbeidet, og de første arbeidsoppgavene er fordelt. Gruppen har også gitt seg selv navnet Sorte bygdefiber.

Kort om veien videre

Å bygge ut fibernett i Sorta er i utgangspunktet ikke kommersielt lønnsomt for noen utbygger. Noen leverandører tilbyr allikevel en såkalt ikke-kommersiell utbygging som finansieres gjennom kommunale og fylkeskommunale støtteordninger, tilskudd fra leverandør, egenandel pr husstand og ikke minst dugnadsarbeid. Dugnadsarbeidet går i all hovedsak ut på å strekke kabel i grøft. Det er ikke realistisk at gravearbeidet i Sorta kan startes før tidligst i 2012.

Kostnader

Spørsmålet om kostnader er et vesentlig tema for den enkelte. Det er imidlertid vanskelig på nåværende tidspunkt å si hvor mye prosjektet vil koste, samt hva dette vil innebære av egenandeler for den enkelte. Før det må interessen avklares, antall km grøftegraving stadfestes osv. Hvis vi ser på Skatval, som har kommet atskilllig lengre i prosessen, ble det sagt at egenandel ville ligge et sted mellom 5 - 10 000 kr, og bestemt at maks var 10 000 kr. Det er slik vi ser det ingenting som skulle tyde på at vårt prosjekt skulle bli noe dyrere enn det på Skatval. Forhåpentligvis heller billigere. Det er også slik at egenandelen blir fastsatt og avtalt før prosjektet startes og spaden stikkes i jorden.

Det første vi må gjøre er å kartlegge interessen for fibernett i Sorta. Alle husstander i Sorta vil i nær fremtid få besøk av en person som ønsker å vite om nettopp du ønsker fibernett installert i huset ditt. Vi ber derfor om at den enkelte husstand tenker gjennom og diskuterer dette litt på forhånd, slik at dere kan ha et standpunkt når representanten fra Sorte bygdefiber ringer på døren din. Hvis dere svarer ja er det ikke juridisk forpliktende på dette stadiet, men vi vil si det bør være solidarisk forpliktende overfor de andre i Sorta.

Dere lurer sikkert på mye annet også, men vi får ta det første skrittet først. Litt avhengig av interessen for fiberutbygging i grenda er det også planlagt et fellesmøte på grendahuset. Vi kommer tilbake med mer informasjon etter hvert.

Med vennlig hilsen

Sorte bygdefiber
ved Karl Georg Karlsen, Egil Petter Stræte og Svein Erik Gjølmesli