Nøkkelinformasjon


Adresse:
Sorte Grendelag
7517 HELL
   
Org. nr.: 987 993 855
   
Bankkonto: 4465.23.29850

Vedtekter

1. Lagets navn.
Sorte Grendelag. Adr: 7517 Hell. Stjørdal kommune.

2. Lagets formål.
Formålet er å aktivisere og øke samholdet blant folk i Sortesgrenda.

3. Lagets organer.
1. Stikomite.
Stikomiteen har ansvar for rydding, merking og vedlikehold av turstinettet rundt i bygda. Stikomiteen fører eget regnskap som revideres av grendelagets revisorer og legges frem på årsmøtet til Sorte Grendelag for godkjenning.
2. Hyttestyret
Hyttestyret har ansvar for vedlikehold og drift av lagets hytte Vidsyn. Hyttestyret fører eget regnskap som revideres av grendelagets revisorer og legges frem på årsmøtet i Sorte Grendelag for godkjenning.

4. Medlemskap.
Medlemskap i laget er frivillig. Kontingenten bestemmes av lagets årsmøte.

5. Styre.
Laget ledes av et styre på 5 personer hvorav 1 velges av Sorte Skotthyllklubb. De leder lagets drift mellom årsmøtene. På årsmøtet velger medlemmene i grendelaget: A leder, B nestleder, C sekretær, D kasserer og E styremedlem. Det velges 2 revisorer og 3 medlemmer til valgkomite. Årsmøtet som er lagets øverste organ holdes hvert år innen utgangen av mars.

6. Forandring av vedtekter.
Eventuell forandring av vedtekter kan vedtas på lagets årsmøte med kvalifisert flertall.

7. Oppløsing.
Oppløsing av laget må skje med ¾ flertall på lagets årsmøte. I tilfelle oppløsing skal lagets eiendeler tilfalle Sorte Grendahus BA.

8. Sorte Grendelag er selveiende.
Ingen enkeltmedlem kan disponere over lagets eiendeler eller hefte for lagets gjeld. Ingen enkeltmedlemmer har krav på eventuell utbetaling av overskudd.